UMOWA WYNAJMU MOTOCYKLA

 

Warszawa dn. ..................................

 

Stronami niniejszej umowy są:

KMK Katarzyna Kaleta, ul. Aluzyjna 25e lok. 102, 03-149 Warszawa, NIP: 622-258-05-21, w którego imieniu działa Michał Kaleta, zwana dalej Wynajmującym, a:

 

Nazwisko i Imię...........................................................................................................................

Nr. Dowodu osobistego………………………………………………………………………………...

Adres:..........................................................................................................................................

Prawo jazdy kat.......o numerze…………………………………..….. Tel.......................................

zwany dalej Najemcą.

 

Najemca wypożycza motocykl marki Harley Davidson Iron 883, o nr. rej. WW2580

na okres od .....................od godziny………………. do .................... do godziny.......................

 

Za wypożyczenie motocykla Najemca przekazuje Wynajmującemu ważny voucher z firmy Wyjątkowy Prezent o numerze………………………………………………...

 

Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytku motocykl, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

 

 1. Najemca musi spełniać następujące warunki:

- ukończone 24 lata

- posiadanie ważnego prawa jazdy kat. A

- przekazanie Vouchera za wynajem góry

- zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu

- przekazanie kaucji

 

 1. Najemca wpłaca kaucję w wysokości 1000zł gotówką

 

podpis wynajmującego ……………………………. podpis najemcy………………………….

 

Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy zwrocie motocykla.

Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:

 1. a) uszkodzenie wypożyczonego motocykla (koszty naprawy w serwisie),
 2. b) nie oddanie motocykla we wskazanym terminie, opłata dodatkowa - 100zł za każdą godzinę opóźnienia,
 3. c) zagubienia dowodu rejestracyjnego, dowodu ubezpieczenia, pestki do zapłonu lub kluczyka blokady kierownicy.

Wysokość potrącenia kaucji zostanie przekazana w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia z punktu a; 1 dnia od chwili zwrotu motocykla  lub 1 dnia od chwili zwrotu motocykla bez pestki zapłonu, kluczyka blokady kierownicy lub dokumentów.

 

Kaucja przepada w następujących sytuacjach:

- spowodowanie kolizji z własnej winy i wydanie oświadczenia innemu użytkownikowi pojazdu

- użyczenie motocykla innym osobom niż widniejąca w niniejszej umowie.

 

 1. Wraz z motocyklem Najemca otrzymuje dowód rejestracyjny wypożyczonego motocykla z

ubezpieczeniem OC i kluczyk do blokady kierownicy. Jednocześnie Najemca zobowiązany jest, każdorazowo gdy pozostawia motocykl na postoju lub parkingu, zabezpieczyć blokadę kierownicy przy pomocy kluczyka.

 

 1. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży motocykla, Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zaistniałym fakcie pod numerem telefonu: 513 513 726.

 

 1. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do jak

najszybszego skontaktowania się z Wynajmującym, powiadomienia Policji, uzyskania

oświadczenia sprawcy, jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich.

 

 1. Za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego prowadzenia motocykla odpowiedzialność ponosi w całości Najemca.

 

 1. Zakazuje się jazdy na motocyklu pod wpływem alkoholu, lub podobnie działających środków.

 

 1. Podpisując umowę wynajmu motocykla Najemca oświadcza, że posiada umiejętności niezbędne do poruszania się motocyklem po drogach publicznych i prywatnych i jest świadomy niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą jazda motocyklem. Jednocześnie Najemca nie będzie rościł, żadnych pretensji do Wynajmującego w przypadku kolizji, wypadku, uszczerbku na zdrowiu, które mogą wystąpić w czasie najmu motocykla.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy

Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 1. Strony oświadczają, że akceptują postanowienia niniejszej umowy, nie wnoszą zastrzeżeń do jej zapisów i zgodnie z wolą podpisują ją.

 

 

 

 

Wynajmujący                                                                                  Najemca

Zapoznaj się i zaakceptuj naszą politykę prywatności Polityka prywatności