POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
 1. KMK Katarzyna Kaleta z siedzibą w Warszawie przy ul. Aluzyjnej 25e lok. 102 (dalej „My” albo "Firma") jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że Firma ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Firmę, skontaktuj się z Firmą. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez KMK Katarzyna Kaleta w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.harleywynajem.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie oferty i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Korzystanie przez Ciebie ze strony www.harleywynajem.pl, lub korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. 

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KMK Katarzyna Kaleta W TYM ICH POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych uslug:

 1. Transakcje: KMK Katarzyna Kaleta w ramach platformy www.harleywynajem.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, w celu realizacji zamówienia.

 2. Obsługa Użytkownika: KMK Katarzyna Kaleta w ramach platformy www.harleywynajem.pl, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się w celu umówienia, odwołania lub wszelkich innych czynności związanych z realizacją świadczonych usług. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych podanych droga telefoniczną lub emailową. 

 3. Rezerwacja i realizacja Vouchera: dane osobowe Użytkowników mogą być gromadzone w celu poprawnej rezerwacji Vouchera oraz realizacji usługi.

 4. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Firmy lub podmiotów trzecich (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), KMK Katarzyna Kaleta jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy www.harleywynajem.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. 

 5. Uzupełnianie pozyskanych danych: KMK Katarzyna Kaleta jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

 6. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio na stronie www.harleywynajem.pl, Firma zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Firmy jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.

III. ADRES IP, PLIKI COOKIES
 1. Firma może gromadzić w ramach usług platformy Firmy dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). 

IV. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH
 1. KMK Katarzyna Kaleta przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  1. sprzedaży i realizacji oferowanych usług;

  2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

  3. zakładanie i zarządzanie Kontem Użytkownika;

  4. umożliwienie pełnego korzystania ze strony www.harleywynajem.pl, w tym dokonywania transakcji na www.harleywynajem.pl

  5. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach strony www.harleywynajem.pl

  6. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

  7. przeprowadzanie badań i analiz strony www.harleywynajem.pl między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

  8. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu www.harleywynajem.pl, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

  9. realizacja umów w ramach sprzedaży własnej prowadzonej przez KMK Katarzyna Kaleta wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów;

  10. obsługa reklamacji;

  11. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług;

  12. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;

  13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

  14. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na stronie www.harleywynajem.pl, windykacja należności;

  15. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

  16. statystycznych;

  17. archiwizacyjnych;

 2. Wyjątkowy Prezent jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
 1. KMK Katarzyna Kaleta nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. KMK Katarzyna Kaleta może współpracować z podmiotami trzecimi (np. Partnerami realizującymi usługę, wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby KMK Katarzyna Kaleta), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

  2. KMK Katarzyna Kaleta może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym Firmę w walce z oszustwami i nadużyciami w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu KMK Katarzyna Kaleta. 

 2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności KMK Katarzyna Kaleta zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znacznej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach www.harleywynajem.pl.

 3. KMK Katarzyna Kaleta może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Firmę. 

VI. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

 2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na stronie www.harleywynajem.pl, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

 3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: harleywynajem@gmail.com

 5. W przypadku, gdy KMK Katarzyna Kaleta występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem e-mail i innych) osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres: harleywynajem@gmail.com wpisując w tytule słowo „rezygnacja”, i poinformować o cofnięciu zgody, kliknąć na link powodujący cofnięcie zgody umieszczony w treści informacji handlowej lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres KMK Katarzyna Kaleta, ul. Edwarda Jelinka 27, 03-149 Warszawa.

 6. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

VII. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie zbierane przez KMK Katarzyna Kaleta dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z KMK Katarzyna Kaleta, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Firmę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

VIII. ZMIANA POSTANOWIEŃ

W razie konieczności KMK Katarzyna Kaleta może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

IX. DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą email na adres:  harleywynajem@gmail.com

Zapoznaj się i zaakceptuj naszą politykę prywatności Polityka prywatności